News

Problematiske pårørende – adressa.no

Saken oppdateres.

Etter å ha hørt om flere som har hatt ymse personer oppført som nærmeste pårørende i HelsaMi, sjekket jeg og min samboer våre egne profiler. Det viser seg at Helseplattformen automatisk har satt inn våre fedre som våre nærmeste pårørende. Dette ønsker jeg å problematisere:

På det personlige planet var det ubehagelig å se at personen jeg har valgt å ikke forholde meg til, hadde standing som min «nærmeste pårørende». Denne tildelingen fra Helseplattformens aspect kunne fått konsekvenser dersom jeg hadde blitt syk. Etter helselovgivningen har «nærmeste pårørende» rettigheter og oppgaver ovenfor meg som pasient eller bruker som ikke andre pårørende har.

Kort sagt vil rettighetene til nærmeste pårørende øke i takt med sykdommens alvorlighetsgrad. For eksempel har nærmeste pårørende egne rettigheter dersom pasienten ikke er samtykkekompetent, i spørsmål om tvangsinnleggelser, i innsyn i journal, i klagesaker og i spørsmål om organdonasjon.

I lovgivningen er det et viktig prinsipp at pasienten eller brukeren selv velger hvem som er nærmeste pårørende. Dersom en pasient eller bruker ikke er i stand til å oppgi nærmeste pårørende, for eksempel ved bevisstløshet, sier loven at nærmeste pårørende er den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten. Dette er ikke automatisk pasientens foreldre.

Helseplattformens automatiske tildeling av våre fedre er derfor problematisk av to grunner: For det første ivaretar ikke tildelingen det viktige prinsippet om at det er pasienten eller brukeren selv som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende. For det andre kan noen pasienter eller brukere ha tungtveiende grunner til at nettopp ikke deres foreldre skal stå oppført som nærmeste pårørende. Dersom jeg som lege kontakter en individual som feilaktig er oppført som nærmeste pårørende, vil det i beste fall kun være et brudd på taushetsplikten og i verste fall få uønskede utfall for pasienten.

Helsevesenet har et stort behov for modernisering av journalsystemer, og jeg ønsker Helseplattformen varmt velkommen – både som innbygger og som ansatt i helsetjenesten. Samtidig må vi passe på at effektivisering av kritiske datasystemer ikke går på bekostning av pasientsikkerheten.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close