Politics

Kjoselvdalen skytebane i revers – itromso.no

Kommuneadministrasjonen i Tromsø prøver nå på ny å finne en løsning i sitt perpetuum cell, evighetshjulet, nemlig å løse det som for lengst har utviklet seg til et politisk mareritt: Skytebane syndromet.

foto
Forfatteren av leserinnlegget skriver om skytebanen i Kjoselvdalen.
Foto: Ronald Johansen

Nå skal Kjoselvdalen utredes på nytt etter å ha vært skrotet 2 ganger tidligere. Avbøtende tiltak er en verbal sminke som vil ha svært begrenset effekt pga. landskapets topografi som ikke lar seg endre. Det utrolige er at de argumenter som førte til skroting av tidligere skytebaneanlegg i Kjoselvdalen fortsatt gjelder. Hva nå dersom skytterne fra Tromsdalen, Tromsø skytterlag og forsvaret ved HV blir samlet i Kjoselvdalen? Med så mange daglige brukere i tillegg til skytterstevner betyr det hittil ukjente støyplager. Her er oversikten, så kan leseren selv gjøre seg opp sin mening:

At det finnes et annet lovverk på utsiden av godkjente støysoner som regulerer befolkningens helse. Kfr. Kommunehelsetjenestens lovverk. Her må presiseres at lovverket gjelder både retailer og små skytebaneanlegg. At plagsom støy ikke respekterer verken rød eller gul støysone og dermed på sikt kan påføre alvorlige helseskader hos disponerte personer pga. høyt og vedvarende stressnivå.

At Kjoselvdalen skytebaneområde ligger på en høyde med direkte utsikt til nærliggende boligfelt hvor nærmeste bolig er 600 m unna.

At landskapets topografi gir 2–3 dobbel refleksjons støy (ekko) som spesielt ved skyting av grov jaktammunisjon i byger høres som et sammenhengende inferno av lyd.

At barns lekselesing og leggetid kan bli forstyrret.

At miniputtene på fotballbanen til ULFSTIND IL 2–300 m unna blir skremt og gråtende løper av banen for å søke trøst hos sine foresatt med advarsler fra barnepsykologisk ekspertise hvordan dette kan innvirke på barnas helse.

At den karakteristisk skarpe impulslyd fra skytebanen oppleves som høyst belastende for beboerne så nært skytebanen slik at de pga. plagsom støy på det verste ikke kan oppholde seg utendørs etter arbeidstid.

At sivil skyting pågår på den tiden da folks kommer hjem fra jobb og har behov for hvile og rekreasjon.

At noen beboere kan jobbe i turnus og sover på den tiden skytingen pågår på dagtid og ettermiddag.

At befolkningens behov for rekreasjon hva angår bruk av attraktivt turområde, bærplukking mm, også utenom lokalområdet, er underkommunisert.

At beboerne i Kjoselvdalen/Tønsvika området befinner seg i et over 40 år langt, høyt og vedvarende, kronisk konfliktnivå med psykososiale problemer, og hva det på sikt kan påføre beboerne.

Nytilkommet sauefjøs med 450 dyr i lokalområdet hvor et betydelig støymiljø kan virke inn på dyrehelsen. Kfr. den reviderte og betydelig skjerpete dyrevernloven. Hva sier Mattilsynet til det?

Når skal befolkningen i lokalområdet slippe å bo i et over 40 års kronisk konfliktområde med belastende psykososiale forhold? Har ikke politikerne ansvar for egen befolkning? Her må stridsøksen graves fram og slipes på nytt i lokalbefolkningens kamp mot Goliat.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.