Sports

Forslag om ny sukkeravgift fører til sure miner i Senterpartiet

– Jeg håper regjeringen vil utrede en ny, helsebegrunnet avgift på sukker, sier SVs finanspolitiske talskvinne. I opposisjon ba både SV og Ap om det samme. Sps finanspolitiske talsmann er svært skeptisk.

Sukkeravgift kan bli en vanskelig sak for Ap og Sp.

Neste vår skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om mål og virkemidler for å bedre folkehelsen. Da må regjeringen ta stilling til om den skal lytte til en rekke faglige råd om å innføre en ny helsemessig begrunnet avgift på sukker.

Det kan bli en kinkig sak for Ap og Sp. I opposisjon var de uenige om en slik avgift. Og den vil kunne bidra til å innfri noen mål i regjeringens plattform, males samtidig som den vil kunne være på kollisjonskurs med andre.

Fagmiljøer ønsker ny sukkeravgift

Som Aftenposten nylig skrev, har regjeringen fått et klart råd fra en rekke helsefaglige miljøer om å gjeninnføre en avgift for å påvirke inntaket av sukker.

Inntil i fjor hadde vi en avgift på sjokolade og sukkerholdninge matvarer som ble innført for å skaffe staten inntekter. Den tok ikke alltid utgangspunkt i produktenes sukkernivå og ble derfor kritisert for å slå tilfeldig ut. Den ble også kritisert for å bidra til konkurransevridning.

Frp fikk i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene i Solberg-regjeringen presset gjennom å få fjernet denne.

Rødgrønn enighet – minus Sp

Ap, SV, MDG og Rødt var alle sterkt kritiske til at man fjernet avgiften uten å erstatte den med en ny sukkeravgift. Det var også Sps daværende helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, som nå sitter i regjering med Ap.

Men Sp var splittet. Sp konkurrerte da med Frp om å ha den beste politikken mot økt grensehandel. Det var en av årsakene til at Sp ikke ble med på følgende forslag som alle de andre rødgrønne partiene gikk inn for:

«Stortinget ber regjeringen utrede en folkehelseavgift eller andre virkemidler som skaper incentiver til redusert sukkerinnhold i produkter, og som ikke skaper uheldig konkurransevridning eller går på bekostning av omsetning i Norge og norsk næringsliv

Kryssende hensyn i regjeringsplattform

Dagens helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, var en av dem som i opposisjon argumenterte for en ny sukkeravgift.

– Arbeiderpartiet ønsker en sukkeravgift som bedre treffer formålet, nemlig redusert sukkerinnhold, sa hun til Aftenposten høsten 2020.

I høringsnotatet om ny folkehelsemelding viser hun imidlertid til kryssende hensyn som regjeringen lover å ivareta i regjeringsplattformen.

Hun skriver at «særavgifter på alkohol, tobakk og sukkerholdige varer har lang tradisjon i Norge, og det er godt dokumentert at avgifter er blant de mest effektive virkemidlene innen levevane-områdene.»

Med det sikter hun bl.a. til at avgiftsnivået på enkelte varer kan påvirker of us vaner.

Samtidig påpeker hun at regjeringens politiske plattform legger til grunn at avgifter som rammer people flest skal reduseres, at grensehandelen skal reduseres og at økonomiske og sosiale forskjeller skal utjevnes.

«Endringer eller nye økonomiske virkemidler innen folkehelseområdet må vurderes opp mot disse hensynene,» skriver hun.

SV: Ny avgift kan gi helsegevinst

SV har så langt vært Ap-Sp-regjeringens foretrukne budsjettparter i Stortinget.

Og partiets finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski ønsker altså å få utredet en ny sukkeravgift.

– En ny avgift som er utformet etter helsegevinst og sukkerinnhold, vil kunne ha en vesentlig helsegevinst, slik også flere organisasjoner innenfor helsefeltet påpeker, sier hun.

Sp er bekymret for grensehandelen

Sps finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, er imidlertid sterkt kritisk. Han sier ikke blankt nei til å vurdere en slik avgift, males sier at «utgangspunktet er nei» til en slik avgift.

– Jeg heller nok i retning av at man skal ha gode argumenter for å innføre en ny avgift, sier han. Han begrunner dette med at «konsekvensene for handelsnæringen i Norge og grensehandelen vil være veldig retailer.»

Han innrømmer at saken også har med folkehelse og gjøre. Men kommer med følgende bemerkning:

– Du blir akkurat like tykk om sukkeret er fra Sverige eller Norge.

Sp sier i sitt program for perioden 2021- 2025 at det vil «vurdere avgiftsreduksjon på utsatte varer eller etablere andre tiltak for å begrense grensehandelen.»

Da partiets tidligere finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik høsten 2020 argumenterte mot å utrede en ny avgift, brukte han følgende argumenter:

  • Han viser til at det alt i alt hadde vært en positivt utvikling i sukkerforbruket, at det hadde sunket.
  • Han mente det var vanskelig å utforme treffsikre avgifter på hva som er sunt og usunt.
  • Han hadde stor tro på myndighetenes samarbeid med matvarebransjen for å få ned sukkerforbruket.

Hva Ap – hvis partiet fortsatt står på det partiet gjorde i opposisjon – kan sukre pillen med for eventuelt å få Sp til å snu, er uklart.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.