Sports

Ansvaret for ulovlig bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler er delt

  • Jørn Sigurd Maurud

    Riksadvokat

Den 13. april 2021 påla riksadvokat Jørn Maurud statsadvokatene undersøke tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. Nå er undersøkelsen gjennomført.

Det påhviler ikke politietaten alene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

14. februar kom riksadvokatens rapport om tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. Den dokumenterer på flere områder og i en rekke av de undersøkte sakene feil og mangler målt mot våre direktiver av 9. april 2021.

I kjølvannet av den har flere tatt til orde for et omfattende opprydningsarbeide for å gjenreise tilliten til politiet.

Det har også vært debatt om politietatens evne og vilje til å ta ansvar for – og følge opp – de feilene som ble påpekt i rapporten, senest i et innlegg i Aftenposten 30. mars.

Delt ansvar

Straffesaksbehandlingen ligger beneath mitt ansvarsområde. Det innebærer blant annet et ansvar for å definere den til enhver tid gjeldende norm om hvilke krav som skal stilles til etterforskningen både generelt og i den enkelte sak.

Politidirektoratet har på sin aspect ansvaret for at den definerte normen realiseres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal skje gjennom kompetansehevende tiltak, god ressursallokering og organisering.

Derfor er det riktig for meg som øverste leder av påtalemyndigheten å understreke dette: Ansvaret for ulovlig bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler påhviler ikke politietaten alene.

Godt samarbeid

Påtalemyndigheten – og domstolene der de involveres – har på dette området et særlig ansvar for at tvangsmiddelbruken skjer i overensstemmelse med norsk lov.

Vår oppmerksomhet om tvangsmiddelbruken i disse sakstypene har gjennom årene ikke vært god nok. Dette må og skal forbedres.

Statsadvokatenes fagledelse av politiet og politijuristenes legalitetskontroll står sentralt i denne sammenhengen. I dette arbeidet er også Politidirektoratet og den enkelte politimester nødvendige samarbeidspartnere. Det skal sikre at våre føringer følges i alle politidistriktene, både blant polititjenestepersoner og politijurister.

Riksadvokatembetet har et godt samarbeid med Politidirektoratet. Det gjelder også oppfølgingen av våre direktiver og rapporten om tvangsmiddelbruk.

Nytt opplæringsmateriale

Nettopp for å sikre at direktivene ble fulgt gjennomgikk Politidirektoratet etter kort tid politiets rutiner på området. Med samme formål ble det i løpet av sommeren og høsten 2021 distribuert et helt nytt opplæringsmateriale for politiets tvangsmiddelbruk i narkotikasaker.

Politidirektoratet har videre påsett at Politihøgskolen har gjennomgått sine fagplaner for undervisningen som tilbys der. Dette skal sikre at undervisningen er i samsvar med riksadvokatens føringer.

Påtalemyndigheten og politietaten arbeider i fellesskap med nødvendige korrigerende tiltak for å følge opp de avvikene som er identifisert. Riksadvokatembetet vil følge opp med en ny etterlevelseskontroll fra statsadvokatenes aspect allerede inneværende år.

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close